Javni poziv startapovima/spinofovima i timovima sa inovativnim potencijalom za prijem stanara u Naučno-tehnološki park Crne Gore

Otvoren Javni poziv startapovima/spinofovima i timovima sa inovativnim potencijalom za prijem stanara u NTP CG

Naučno-tehnološki park Crne Gore objavio je Javni poziv za prijem prvih stanara i to za startapove/spinofove i timove sa inovativnim potencijalom.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju startapovi/spinofovi i timovi sa inovativnim potencijalom koji razvijaju inovativne proizvode, usluge ili tehnologije, i to:

Startapovi/Spinofovi sa sjedištem u Crnoj Gori mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod sljedećim uslovima:

– protiv njih se ne vode postupci likvidacije ili stečaja i nije im izrečena mjera trajne ili privremene zabrane obavljanja poslovne djelatnosti;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare;

– ne posluju u nekoj od sljedećih oblasti: proizvodnja/trgovina oružjem i municijom, proizvodnja/trgovina alkoholnim pićima (izuzev piva i vina), proizvodnja/trgovina akciznom robom, igre na sreću;

– proizvod ili tehnologija ne narušavaju biodiverzitet i/ili ugrožavaju životnu sredinu.Timovi sa inovativnim potencijalom (neformalni timovi pojedinaca) usmjereni na razvoj inovativnih ili visokotehnoloških proizvoda, usluga ili procesa sa značajnim potencijalom rasta na tržištu.

Prijave se podnose isključivo elektronski na web stranici NTP CG – https://konkursi.ntpark.me/, a Javni poziv je otvoren zaključno sa 31.08.2024. godine. 

Nakon procesa evaluacije, dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili notarski ovjerenu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na web stranici NTP CG ili slanjem upita na email adresu: [email protected].

Dokumenta:

JAVNI POZIV STARTAPOVI/SPINOFOVI I TIMOVI SA INOVATIVNIM POTENCIJALOM

ODLUKA O CIJENI INFRASTRUKTURNIH USLUGA