Javni poziv komplementarnim organizacijama za prijem stanara u Naučno-tehnološki park Crne Gore

Otvoren javni poziv komplementarnim organizacijama za prijem stanara u NTP CG

Naučno-tehnološki park Crne Gore objavio je Javni poziv za prijem prvih stanara i to za komplementarne organizacije.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju komplementarne organizacije kojima se smatraju pravna lica koja pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti, odnosno organizacije koje obavljaju aktivnosti koje mogu biti podrška NTP CG u ostvarivanju strateških ciljeva opisanih u ovom Javnom pozivu kao i svim stanarima NTP-a, kao što su:

– Treninzi i edukacija;

– Mentorske usluge;

– Marketing usluge;

– Konsalting usluge;

– Istraživanje i razvoj;

– Organizacija skupova, seminara, konferencija i sl.;

– Usluge povezivanja i umrežavanja sa domaćim i međunarodnim poslovnim partnerima;

– Programi internacionalizacije poslovanja.

Komplementarne organizacije mogu učestvovati na ovom Javnom pozivu pod uslovom da imaju razvijen plan aktivnosti usmjeren na podršku stanarima NTP CG. Dio stručnih usluga koje bi komplementarne organizacije morale pružati stanarima NTP-a moraju biti dostupne bez posebne naknade, dok će se uslovi korišćenja ostalih stručnih usluga posebno ugovarati. Pored navedenog, moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

– posluju kao organizacije i pružaju predmetne usluge duže od 3 godine;

– njihove poslovne aktivnosti odgovaraju ciljevima NTP CG (podrška razvoju i komercijalizaciji istraživanja, zapošljavanju, rastu prihoda i izvoza, poslovnom umrežavanju i slično.);

– njihovi tehnički, logistički i poslovni zahtjevi odgovaraju resursima kojima NTP CG raspolaže;

– svojim aktivnostima ni na koji način ne ugrožavaju ili kompromituju aktivnosti NTP CG ili članova NTP CG to jest ne rade protiv interesa NTP CG ili stanara NTP CG;

– redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze;

– zakonski zastupnik nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i protiv životne sredine, za krivično djelo primanja ili davanja mita i krivično djelo prevare.

Prijave se podnose isključivo elektronski na web stranici NTP CG – https://konkursi.ntpark.me/, a Javni poziv je otvoren zaključno sa 31.08.2024. godine. 

Nakon procesa evaluacije, dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili notarski ovjerenu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na web stranici NTP CG ili slanjem upita na email adresu: [email protected].

Dokumenta:

JAVNI POZIV KOMPLEMENTARNE ORGANIZACIJE

ODLUKA O CIJENI INFRASTRUKTURNIH USLUGA