Novi broj TEHNOPOLIS info

NTP će tek raditi na realizaciji brojnih inovativnih projekata

Prvi Naučno-tehloški park Crne Gore (NTP CG) biće centar za razvoj novih ideja, inovacija, startup-ova, kreativnih i inovativnih pojedinaca, timova, privrednih subjekata i naučnih radnika.

Vlada Crne Gore i Univerzitet Crne Gore potpisali su u januaru ugovor o osnivanju pravnog lica NTP CG d.o.o., a u septembru ove godine osnivano je pravno lice i stvoreni su uslovi da se pokrenu aktivnosti koje za cilj imaju uspostavljanje modela podrške, sistema rada i organizacije na osnovu kojih će se pružati usluge budućim i postojećim preduzetnicima, inovatorima, istraživačima i kompanijama. O ideji, ciljevima, planovima i razvoju, razgovarali smo sa Veliborom Boškovićem, izvršnim direktorom NTP CG.

Kako je na početku razgovora rekao, nakon realizacije projekta IPC Tehnopolis i njegovog punog operativnog poslovanja, Ministarstvo nauke je krenulo u realizaciju projekta NTP CG kao centralne jedinice.

„Strateški plan za razvoj NTP CG Vlada je usvojila na sjednici još 2012. godine, kada je utvrđeno da se on koncipira kao umrežena struktura koja će imati sjedište u Podgorici i tri decentralizovane jedinice – impulsna centra i to u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Vlada je odlučila da krene od realizacije projekta Tehnopolis. Međutim, jasan cilj koji je tada po-stavljen je da drugi važni dio ovog ekosistema bude NTP u Podgorici. Donijeta je odluka da se NTP CG pozicionira unutar univerzitetskog kampusa u Podgorici, u objektu koji je bio namijenjen za tri fakulte-ta, i nakon te odluke uslijedilo je niz aktivnosti donošenjem odgovarajućih akata i odluka od strane Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore“, rekao je Bošković.

Kako je naveo, planirano je da izgradnja objekta bude završena do kraja 2020. godine, najkasnije početkom 2021. go-dine. „Međutim, to je samo jedan dio cijele priče, drugi dio je da NTP uveliko radi na aktivnostima koje za cilj imaju formiranje tima, oblikovanje sistema rada i planiranje projektnih aktivnosti. Kao što je već poznato, NTP CG je zajedno sa IPC Tehnopolis i kompanijom Amplitudo dobio projekat predakceleracije za startup timove, tako da ćemo mi već po-četi sa ozbiljnim aktivnostima na terenu, a u narednoj godi-ni će se te aktivnosti intezivirati, kako bi nakon završetka radova NTP bio u punom kapacitetu operativan“, dodao je on.

Među glavnim ciljevima koje osnivanje NTP ima na-vodi sinergiju između naučno-istraživačkog, akademskog i privatnog sektora, jer će u okviru svojih kapaciteta imati različite sadržaje koji će biti ponuđeni tržištu, od-nosno budućim stanarima i korisnicima podrške, a sve u cilju daljeg razvoja tehnološkog i inovativnog sektora u Crnoj Gori: „Mi ćemo se fokusirati na podršku biznisa koji u sebi imaju inovativni karakter, usmjeren na razvoj ili primjenu najnovijih tehnoloških rješenja. Osim toga, kao jedan od ciljeva možemo da navedemo intenzivniju saradnju akademske zajednice i privatnog sektora, veći angažman studenata tehničkih fakulteta u okviru naših kompanija kroz različite programe stažiranja, dodatne obuke, prekvalifikacija, dokvalifikacija. Na kraju, ono što je za nas jako važno, u okviru NTP ćemo imati specijalizovane laboratorije, koje će se baviti ne samo primijenjenom i fundamentalnom naukom, već će se raditi različita istraživanja koja su vezana za doktorske disertacije, uključivanja u međunarodne istraživačke tokove.“

Kako je Bošković kazao, NTP će pružiti mnoge potrebne uslove za razvoj crnogorskih inovativnih i startup kompanija: „U okviru samog NTP CG mi planiramo da hostujemo 30 do 50 inovativnih tehnoloških kompanija, gdje u saradnji sa fakultetima, profesorima i studentima želimo da motivišemo sve te ljude da na jednom mjestu vide veliki razvojni potencijal koji Crna Gora ima i da samim tim vjeruju u svoje mogućnosti i krenu sami u ostvarivanje svojih ciljeva. Druga stvar koju želimo da postignemo jeste privlače-nje direktnih stranih investicija u tehnološki sektor, a da bi se to desilo morate imati njegovo jezgro kojim ćete privući stranog investitora koji želi da ulaže u Crnu Goru.“

Kao predsjednik odbora direktora Tehnopolisa, Bošković ističe da je ponosan na uspjeh koji je Tehnopolis ostvario i da je svojim primjerom osnova za razvoj NTP-a. „Tehnopolis je uradio puno na promociji razvoja preduzetništva u Nikšiću i Crnoj Gori, i napravio je veliki iskorak kada govorimo o animaciji šire društvene zajednice i pružanju uvida u inovaciono-preduzetnički ekosistem i zajednicu u Crnoj Gori, a to je bio jako težak posao. Osim toga, Tehnopolis je promijenio i sliku grada Nikšića i ovog regiona jer je aktivna tačka dešavanja u Nikšiću koja je prepoznata od strane svih građana, privrednika, Opštine Nikšić i svih stejkholdera. Dodatno, na šta sam takođe ponosan jeste i ozbiljan prihod koji je ostvario od strane donatorski finansiranih projekata, prevashodno projekata finansiranih iz različitih programa Evropske Unije, ali i domaćih donatora i međunarodnih institucija. Možemo da kažemo da je Tehnopolis prihodovao značajna sredstva za finansiranje svojih razvojnih projekata u proteklom i sa ozbiljnim najavama u budućem periodu, što je važan doprinos široj društvenoj zajednici“, izjavio je on.

Tehnopolis je uspio da motiviše mnogo mladih ljudi iz Nikšića da se zainteresuju za ovu oblast, da prođu različite vidove programa, obuka, mentoringa, i da će angažovanje specijalizovanih laboratorija biti od pomoći istraživačima i preduzetnicima da kreiraju privatni biznis. „Svi ovi rezultati su sigurno doprinijeli odluci Vlade da krene u veliku investiciju kao što je NTP CG i siguran sam da će ove dvije institucije ubuduće funkcionisati praktično kao jedna cjelina, te da će zajednički kreirati ambijent za razvoj inovativnih i tehnoloških kompanija“, dodao je Bošković.

Kako je rekao, nakon programa predakceleracije i biranja startup timova, pristupiće se realizaciji brojnih projekata. „U planu imamo projekat sa kolegama iz regiona Beograda, Zagreba i Ljubljane, a koji finansira EU, tokom kojeg ćemo pokušati da osmislimo kompletan model podrške NTP, na osnovu kojeg ćemo u narednoj godini raspisati konkurs za stanare NTP. Pokušaćemo da prilagodimo njihove programe našem tržištu i da do kraja godine imamo zaokružen koncept modela podrške i kompanija koje će biti prvi stanari NTP.

Takođe, narednu godinu ćemo iskoristiti za komunikaciju i koncipiranje saradnje sa svim našim stejkholderima, državnim institucijama, privatnim kompanijama, univerzitetima i naravno sa velikim brojem pojedinaca iz ove oblasti kako iz zemlje i regiona tako i iz čitavog svijeta“, objasnio je Bošković.

Na kraju je dodao da NTP tek čeka puno posla i „soft“ aktivnosti dok se objekat bude gradio, a da je siguran da će nakon toga NTP biti ključno mjesto za razvoj ovog sektora u Crnoj Gori, te da ćemo o konkretnim rezultatima govoriti za koju godinu kada se svi programi spovedu i objekat NTP bude radio u punom kapacitetu.