Javni poziv za prijavu na ponovljenu obuku za implementaciju Horizont Evropa projekata

Ukoliko dolazite iz naučno-istraživačke institucije, univerziteta, kompanije ili nevladine organizacije koja želi da osnaži svoje kapacitete za implementaciju projakata u okviru programa Horizont Evropa, pozivamo vas da se prijavite za besplatnu 4-dnevnu obuku. Navedena obuka će se održati 9, 10, 15. i 16. novembra 2023. u Podgorici. Osim ove obuke koja će se održati uživo, sa učesnicima će biti organizovana dodatna po dva dana za online konsultacije sa ekspertima iz ove oblasti.

Obuku organizuje Naučno-tehnološki park Crne Gore u sklopu “R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS – POLICY ANSWERS”, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz Horizont 2020 program za istraživanje i inovacije.

Koji su to najčešći izazovi u implementaciji Horizont Evropa projekata?

Implementacija projekata Horizont Evropa može se suočiti s raznim izazovima. Evo nekoliko najčešćih problema koji se mogu javiti:

Finansijski izazovi: Nedostatak sredstava ili neefikasno upravljanje finansijama može otežati implementaciju projekata. To može uključivati nedostatak sredstava za istraživanje i razvoj, administrativne troškove ili neregularnosti u finansijskim izveštajima.

Kompleksnost administrativnih procedura: Projekti Horizont Evropa često zahtevaju složene administrativne procedure i ispunjavanje visokih standarda u pogledu izvještavanja, praćenja i upravljanja projektom. Ovo može biti izazovno za organizacije koje nemaju iskustva ili nedovoljno resursa za pravilno upravljanje tim administrativnim zahtjevima.

Nedostatak saradnje i koordinacije: Horizont Evropa podrazumeva međunarodnu saradnju i partnerstva između različitih organizacija. Nedostatak efikasne komunikacije, slaba koordinacija između partnera ili neslaganja u ciljevima i metodologijama mogu otežati uspješnu implementaciju projekta.

Kompleksnost istraživačkih izazova: Projekti Horizont Evropa često se bave složenim istraživačkim pitanjima i tehničkim izazovima. Nedostatak ekspertize, neadekvatna tehnološka infrastruktura ili nedovoljna podrška istraživačima mogu predstavljati prepreku za uspješno rješavanje tih izazova.

Pravni i regulatorni problemi: Projekti Horizont Evropa moraju se pridržavati različitih pravnih i regulatornih zahtjeva. Ovo može uključivati zahtjeve za zaštitu intelektualne svojine, etička pitanja, usaglašenost sa zakonima o zaštiti podataka i drugo. Nepoštovanje ovih zahtjeva može dovesti do pravnih problema i ozbiljnih posledica.

Važno je napomenuti da ovi problemi nisu iscrpni i da se mogu razlikovati od projekta do projekta. Efikasno upravljanje, dobro planiranje i saradnja između svih uključenih aktera mogu pomoći u prevazilaženju tih izazova i postizanju uspješne implementacije Horizont Evropa projekata.

Кako izgleda program obuke?

Glavna svrha ove obuke je da kroz različite radionice i sesije pruži uvid i obuči polaznike o kompletnom procesu implementacije EU projekata. Učesnici će dobiti detaljan pregled svih koraka i izazova tokom realizacije projekta, počevši od potpisivanja ugovora pa sve do završetka projekta, kao i životnog ciklusa projekta nakon formalnog završetka. Prisustvo na ovoj obuci će omogućiti polaznicima sticanje znanja i vještina neophodnih za uspješnu implementaciju projekta, uključujući ispunjavanje formalnih zahtjeva pri potpisivanju ugovora, izveštavanje o rezultatima projekta, upotrebu različitih softverskih alata za upravljanje projektima, organizovanje sastanaka radi praćenja napretka projekta, finansijsko izveštavanje, reviziju projekta, kao i prevazilaženje administrativnih prepreka koje mogu nastati tokom trajanja projekta.

Detaljan program obuke možete preuzeti na ovom linku: Agenda

Ko su predavači?

Marija Šola Spasić je  projekt menadžer na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje radi više od deset godina. Istovremeno radi kao Nacionalna kontakt osoba za finansijska i pravna pitanja u programima Horizon Europe i Horizon 2020 (NCP for legal and financial matters). Ima profesionalno iskustvo u obuci korisnika grantova sa jedne strane i profesionalno iskustvo u upravljanju grantovima i implementaciji velikog broja naučnoistraživačkih i inovacionih projekata (FP7, CIP, IPA, H2020, HEU, itd.) i projekata u visokom obrazovanju (Tempus, Erasmus+, itd).

Prof. Dr Goran Stojanović je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ima preko 27 godina iskustva u sektoru edukacije i 17 godina iskustva u pisanju i implementaciji EU projekata u vrijednosti više od 20 miliona EUR, sa procentom uspješnosti preko 55%. Učestvuje u implementaciji četiri H2020 projekta i četiri Horizon Evropa projekata, od kojih su 6 koordinatorska.

Кome je obuka namjenjena?

Obuka je namjenjena istraživačima sa javnih i privatnih univerziteta u Crnoj Gori, naučno-istraživačkim institucijama, kompanijama u rastu i razvoju, kao i nevladinim organizacijama koje već imaju neko iskustvo, trenutno sprovode ili očekuju početak implementacije projekata Horizont Evropa.

Planirano je da obuka bude održana za 15 polaznika. Zbog ograničenog broja mjesta, prvenstvo učešća će zavisiti od prethodnog iskustva, znanja i iskazane motivacije za pohađanje navedene obuke u trajanju od četiri dana i četiri dana online konsultacija (ukupno osam dana).

Kandidati koji su podnijeli prijave na javni poziv za istu obuku koja je održana u junu ove godine, ali nisu je mogli pohađati zbog ograničenih kapaciteta, imaju prioritet prilikom selekcije.

Obuka će biti održana na lokalnom jeziku.

Učešće je besplatno (bez kotizacije).

Кako se prijaviti?

Potrebno je popuniti online obrazac za prijavu na obuku, koji možete naći na ovom linku.

Rok za prijavu je 03.11.2023, a odabrani polaznici će biti obaviješteni o rezultatima selekcije najkasnije do 07.11.2023. Svi dodatni detalji o obuci i programu radionica biće dostupni odabranim polaznicima.

Ukoliko imate pitanja možete nam se obratiti na mejl: [email protected] ili telefon: 067 073 009.

Pretraži